rozšírené
vyhľadávanie

ingrediencie
Pridaj do zoznamu
náročnosť
kategória
dĺžka prípravy

Ochrana osobných údajov

 

1. Úvodné ustanovenia.


1.1.
Podmienky používania internetovej stránky www.najpecenie.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti PALMA a.s., so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 46 738 924, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5570/B (ďalej len „spoločnosť PALMA“ a/ alebo „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľa internetovej stránky www.najpecenie.sk, užívateľov ako aj tretích osôb pri prevádzke a využívaní internetovej stránky www.najpecenie.sk.

1.2. Na účely týchto Podmienok sa užívateľom internetovej stránky www.najpecenie.sk rozumie fyzická osoba zverejňujúca recepty, články a fotografie na internetovej stráne www.najpecenie.sk (ďalej len „Užívateľ“) a treťou osobou osoba využívajúca internetovú stránku www.najpecenie.sk po predchádzajúcom schválení Prevádzkovateľa za iným účelom ako Užívateľ.

2. Registrácia.


2.1.
Podmienkou využívania internetovej stránky www.najpecenie.sk Užívateľmi je ich registrácia. Registrácia Užívateľa sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia osobných údajov do formulára pre registráciu (ďalej len „Formulár“). Do Formulára Užívateľ zadá nasledovné údaje:

2.1.1. meno a priezvisko Užívateľa;
2.1.2.
miesto bydliska Užívateľa;
2.1.3.
e-mailový kontakt Užívateľa;

2.2. Registráciou Užívateľa na internetovej stránke spoločnosti PALMA prostredníctvom vyplnenia Formulára vyjadruje Užívateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 428/2002“), súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov na účely pridávania a zverejnenia inzerátov na internetovej stránke spoločnosti PALMA, ako aj na s tým súvisiace činnosti. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je ho možné vziať späť len za podmienok uvedených v Zákone č. 428/2002.

2.3. Po registrácii môže Užívateľ pridať v časti internetovej stránky „Nátierkopédia“ texty receptov akýchkoľvek nátierok, fotografiu jedla pripraveného podľa receptu a/ alebo články týkajúce sa nátierok, zeleniny, ovocia a tipov a rád týkajúcich sa prípravy nátierkok, za podmienky, že tieto nie sú rozpore so zákonmi SR a týmito Podmienkami. Užívateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý zverejní prostredníctvom internetovej stránky www.najpecenie.sk.

2.4. Obsah pridaný používateľom na internetovú stránku www.najpecenie.sk považuje Prevádzkovateľ za duševné vlastníctvo Užívateľa. Registráciou na internetovej stránke www.najpecenie.sk Užívateľ prehlasuje a potvrdzuje, že je autorom pridaného receptu alebo článku a/alebo zaslanej fotografie a že ich zverejnením na stránke spoločnosti PALMA nebudú porušené autorské práva tretích osôb v zmysle zákona 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“), a to kliknutím do príslušného pola Formulára. Bez kliknutia do príslušnej časti Formulára nebude registrácia úspešná. Spoločnosť PALMA nezodpovedá za obsah receptov, článkov alebo fotografií pridaných Užívateľom.

2.5. Bod 2.4 týchto Podmienok sa primerane použije aj na iné predmety práv duševného vlastníctva, ktoré priamo a/alebo nepriamo súvisia s uverejnením receptov/článkov/fotografií Užívateľov na internetovej stránke spoločnosti PALMA.

3. Podmienky uverejnenia.


3.1.
Recepty/ články/ fotografie budú na internetovej stránke www.najpecenie.sk zverejnené/ zobrazené až po odsúhlasení Prevádzkovateľom, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich pridania. Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností platí, že spoločnosť PALMA si vyhradzuje právo rozhodnúť, podľa vlastného uváženia, o udelení/neudelení súhlasu na zverejnenie receptu/článku/fotografie na svojej internetovej stránke. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odopretý/ odmietnutý.

3.2. Spoločnosť PALMA týmto upozorňuje Užívateľov, že na internetovej stránke nebudú zverejnené žiadne texty ani fotografie, ktoré svojím obsahom nekorešpondujú/ nesúvisia s danou témou, alebo ktoré sa priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky. Vylúčené môžu byť i také texty a fotografie, ktoré budú obsahovať prvky otvorenej alebo skrytej reklamy.

3.3. Pridaním receptu/ článku a/alebo zaslaním fotografie Užívateľ súčasne udeľuje bezodplatne po dobu zverejnenia receptu nevýhradný súhlas (licenciu) na neobmedzené použitie receptu/ článku/ fotografie, a to na:

3.3.1. zverejnenie receptu/ článku/ fotografie;
3.3.3.
na verejné rozširovanie receptu/ článku/ fotografie;
3.3.4.
na spracovanie receptu/ článku/ fotografie;
3.3.5.
na zaradenie receptu/ článku/ fotografie do súborného diela; a
3.3.6.
na verejné vystavenie receptu/ článku/ fotografie.

3.4. Užívateľ pridaním receptu/ článku/ fotografie na internetovú stránku www.najpecenie.sk ďalej prehlasuje, že si je plne vedomí a súhlasí s tým, že recepty/ články/ fotografie budú na uvedenej stránke prístupné všetkým užívateľom internetu bezodplatne.

3.5. V prípade, ak ktorékoľvek z vyššie uvedených prehlásení Užívateľa preukáže ako nepravdivé, bude Užívateľ zodpovedný za prípadné porušenia zákona alebo za zásah do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb. Užívateľ súčasne vyplnením Formulára v zmysle ustanovenia § 725 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) vyhlasuje, že spoločnosť PALMA odškodní za akékoľvek škody/straty/ujmy, ktoré vzniknú spoločnosti PALMA v dôsledku porušenia akýchkoľvek povinností Užívateľa v zmysle týchto Podmienok.

4. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa.


4.1.
Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na internetovej stránke www.najpecenie.sk s výnimkou receptov/ článkov/ fotografií pridaných Užívateľom je chránený autorskými právami Prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s Prevádzkovateľom.

4.2. Spoločnosť PALMA vyhlasuje, že bude využívať svoje znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky internetovej stránky www.najpecenie.sk. Spoločnosť PALMA však neručí za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných užívaním internetovej stránky www.najpecenie.sk je vylúčené.

4.3. Spoločnosť PALMA prehlasuje, že bude recepty/ články/ fotografie pridané Užívateľom využívať najmä avšak nie výlučne na nižšie uvedené účely:

4.3.1. prevádzkovanie internetovej stránky www.najpecenie.sk,
4.3.2.
propagácia internetovej stránky www.najpecenie.sk,
4.3.3.
uverejňovanie receptov/ článkov/ fotografií v rámci písomných reklamných a propagačných materiálov vydávaných Prevádzkovateľom.

4.4. Emailová adresa poskytnutá Užívateľom pri registrácii bude Prevádzkovateľom používaná výlučne na účely spojené s prevádzkovaním internetovej stránky www.najpecenie.sk a nebude poskytovaná tretím osobám. Účelom spojeným s prevádzkovaním internetovej stránky www.najpecenie.sk sa rozumie okrem iného aj zasielanie informačných správ týkajúcich sa a/ alebo súvisiacich s prevádzkou internetovej stránky www.najpecenie.sk, nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním internetovej stránky www.najpecenie.sk vo frekvencii maximálne 2-krát za mesiac. Súčasťou správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán.

4.5. Užívateľ je povinný pridávať na internetovú stránku www.najpecenie.sk najmä také recepty, na prípravu ktorých sú použité výrobky spoločnosti PALMA. Užívateľ berie na vedomie, že na internetovej stránke spoločnosti PALMA nebudú zverejnené také recepty, ktoré obsahujú medzi surovinami potrebnými na ich prípravu výrobky konkurenčných spoločností vo vzťahu k spoločnosti PALMA. Spoločnosť PALMA si vyhradzuje právo zmeniť/ upraviť recept obsahujúci vyššie uvedené konkurenčné výrobky.

4.6. Spoločnosť PALMA si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z internetovej stránky www.najpecenie.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky užívania, ako aj blokovať prístup k internetovej stránke www.najpecenie.sk tým Užívateľom, ktorí porušili pravidlá užívania v zmysle týchto Podmienok.

5. Záverečné ustanovenia.


5.1.
Užívateľ týmto berie ne vedomie, že zverejnenie receptu/ článku/ fotografie bez súhlasu s týmito Podmienkami nebude možné.

5.2. Užívateľ týmto ďalej berie ne vedomie, že spoločnosť PALMA si vyhradzuje právo v prípade potreby tieto Podmienky jednostranne meniť alebo úplne nahradiť.

5.3. Vzťahy vzniknuté medzi Užívateľom a spoločnosťou PALMA sa spravujú týmito Podmienkami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

perníčky radia